FAU er forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer

Klikk her for å lese mer om FUG.

Leder: Anette Strypet Nilsen (97133252)
Nestleder: Ronny Hogstad (48124173)
Sekretær/kasserer: Guri Bekken Martinsen (92079907)
Vara: Trude Aasheim (91821919)