På skolen skal elevene i tillegg til å tilegne seg kunnskaper, utvikle sosiale ferdigheter. Kunnskapsbasert læring og sosial læring skal sammen hjelpe elevene å utvikle de samfunnsnyttige menneskene samfunnet trenger.

Tradisjonelt har kunnskapsbasert læring vært knyttet til aktiviteter i klasserom. Tylldalen skole ønsker å bruke de mulighetene nærmiljøet kan bidra med, for å gi elevene faglige- og sosiale ferdigheter. Nært knyttet til skolens nærmiljø finnes det mange arenaer som kan benyttes til å utvikle ulike ferdigheter.

For å tilegne seg faglige- og sosiale ferdigheter vil elevene i løpet av syv år få oppleve mangfoldig bruk av læringssituasjoner. Syv år på skolen er også med å gi elevene en god identitet til bygda Tylldalen.

Våre læringsarenaer

Skolens område innbyr til mange typer aktiviteter. Området har flere lekeapparater, stor plen og asfaltert område som det kan lekes på. I tillegg er det en del skog rundt skolen som ungene kan leke i. Sommeren 2019 fikk skolen en flott ballbinge på området.

Lekestua barnehage ligger nært tilknyttet skolens område. Barnehagen er privat. Skole og barnehage samarbeider mye i forhold aktiviteter som styrker barnas relasjoner på tvers av alder. På tvers av aldersgrupper skjer utvikling av sosiale ferdigheter, og ungene får delt sine kunnskaper med hverandre.

Skidalen ligger nært tilknyttet skolens område. Dette er et område som brukes mest om vinteren knyttet til skilek, aking og annen lek i snø.

Bygdetunet er en gammel historisk plass som ble etablert rundt middelalderen. Her er det flere verneverdige bygg, og området blir brukt når det arbeides med temaer om Svartedauden, middelalderen og om livet i gamle dager.

Vevstua i Tronsal, er nært tilknyttet skolens område. Tronsal er bygdas tidligere forsamlingslokale som er godt ivaretatt, og er en del av kommunens verneverdige bygg. Her er det ei vevstue som driftes av engasjerte eldre. De støtter opp om skolen, slik at alle elevene på syvende trinn får oppleve å veve en løper eller et teppe i løpet av skoleåret.

Hogstadvangen

Sagtrøa er et friluftsområde som driftes av idrettslaget Tylldal IL. Området er i gangavstand til skolen. Her er det gapahuker, gjørbu og lysløype. I området er det også plassert ut ulike apparater som kan brukes til basisferdigheter. Gjennom Sagtrøa renner også en bekk som heter Riva. Skolen bruker området til gym og blir jevnlig brukt i forbindelse med uteskole.

Kloppmyra er bygdas fotballbane som driftes av idrettslaget. Området er en viktig møteplass for mange i bygda. Skolen bruker området som en del av gymfaget på våren eller høsten.

Hogstadvangen

Hogstadvangen er en eldre seterplass sør i bygda som er plassert nært elva Tysla. Grunnet beliggenhet og grei adkomst bruker skolen området til ulike ekskursjoner. Tylldalen har mange seterområder som brukes som læringsarenaer.

Skog- og fjellområder i Tylldalen. Tylldalen har et godt utbygd nettverk med seterveier, som gir god tilgang til flotte skog- og fjellområder. Det gir skolen anledning til at elevene får oppleve naturen vi har. Skolen har jevnlig opplegg med personer i bygda for å få innblikk i hvordan tylldølene benyttet seg av naturressursene tidligere, og hvordan vi utnytter dette i dag. Noen seterveier brøytes også om vinteren, og det gir oss en god mulighet til å oppleve naturen når det er vinter.

Hogstadvangen

Samarbeid med lag og foreninger i bygda. I Tylldalen er det mange lag- og foreninger som har mange kunnskaper og mange ressurser. Når det er samarbeid med skolen i forbindelse med ulike prosjekter, så får elevene kunnskaper delt i et fellesskap som nesten er umulig å skape i en tradisjonell undervisningssituasjon.