Eleven skal få oppleve

 • Å bli sett av voksne
 • Å bli behandlet med rettferdighet, omsorg og møte lærere som er lyttende
 • At de voksne på skolen er tydelige, og kan komme med realistiske krav og forventinger

Eleven på skolen skal få lære ved

 • Læringsarena er hjem og skole
 • Ved å oppleve trygghet og rom for feiling
 • Ved å være inkludert i klasse- og skolemiljø
 • Gjennom respekt, egne ferdigheter og mestringsopplevelser
 • Nysgjerrighet og erfaring hos eleven bidrar til læring
 • Alle skal få føle seg verdsatt utfra den de er
 • Vise at vi forventer egen innsats hos eleven på alle læringsarenaene
 • Ved å være i aldersblandede grupper. Lære å gi og ta i mot
 • Ved å godta at vi er forskjellige
 • Ved å bygge på erfaringer eleven har
 • Ved å få utfordringer som gir mestringsfølelse

De ansatte forholder seg til skolens policy

 • Er fleksibel
 • Tar ansvar for alle elevene på skolen
 • Er rollebevisst (rektor, lærer, assistent)
 • Spiller på lag med alle. «Sammen er vi sterke!»
 • Fremstår som støttende til kolleger
 • Er godt forberedt til undervisning, er faglig oppdatert, positiv og samarbeidende
 • Bidrar til at Tylldalen skole blir en «vi skole»
 • Er lojal overfor avgjørelser
 • Dele av egen erfaring og kompetanse
 • Være med å støtte opp om åpenhet blant personalet
 • Være samarbeidende og løsningsorientert
 • Være ydmyk for andres meninger
 • Være lyttende
 • Være tilgjengelig
 • Støtte hverandre når vi møter utfordringer

Foresatte skal få møte ansatte som

 • Møter kritikk med åpenhet og faglig argumentasjon
 • Viser respekt og gode samarbeidsevner
 • Viser faglighet og profesjonalitet
 • Verdsetter foresatte. De er barnas viktigste ressurs
 • Er en støttende part
 • Er lyttende. Foresatte kjenner barnet best
 • Tar dem på alvor
 • Er ydmyk
 • Begrunner valg vi gjør for eleven

Foresatte skal få oppleve at deres barn opplever

 • Ofte underveisvurdering
 • Mestringsfølelse
 • Variasjon i opplæringen
 • God oppfølging i hjem-skole samarbeidet
 • Muligheten til å dele egne erfaringer med andre
 • Å gi og få respons fra lærere og andre elever
 • Å få presentere arbeidsoppgaver som de mestrer
 • Å få utfordring på sitt nivå
 • Å bli sett hver eneste dag
 • At lærerne er godt forberedt
 • At lærene kommer tidsnok til undervisning
 • Eleven får utfordring på sitt nivå (tilpasset opplæring)

De ansatte skal utvikle samfunnsnyttige elever ved å

 • Ha fokus på det sosiale og fellesskapet
 • Å bruke aldersblanding for å utvikle læring og sosial kompetanse
 • Å bygge selvbilde til den enkelte
 • Å utvikle pliktoppfyllende elever ved å følge de faglig og sosialt opp
 • Vektlegge samarbeid med hjem og lokalmiljø
 • Motivere for god arbeidsinnsats og lyst til å lære
 • Fokusere på god folkeskikk
 • Legge til rette for at elevene møtes på ulike arenaer
 • «Det er i motbakker det går oppover»
 • Fokusere på innsats og arbeid istedenfor mål. Det motiverer og styrker selvbildet
 • Bevisstgjøre at hver enkelt elev er ansvarlig for fellesskapet
 • Gi elevene ansvar utfra evner