Profesjonell integritet

 • Gode pedagogiske valg
 • Dyktige og gjennomtenkte opplegg i klasse og felles arenaer
 • Gode og varierte læringssituasjoner
 • Godt psykososialt miljø
 • Allsidighet og fleksibilitet skaper bredde i læring

Respekt og likeverd

 • Alle skal behandles likt, uavhengig av kunnskap, bakgrunn og kjønn
 • Lærerne er rollemodeller
 • En skole for alle
 • Romslighet, mot og humør skal prege hverdagen
 • Elevene skal få medvirke i egen skolehverdag

Personvern

 • Gode rutiner på å verne den enkelte og ivareta den enkelte (meldeplikt)
 • Taushetsplikt
 • God nettvetts-etikk

Menneskeverd og menneskerettigheter

 • Trygg skolehverdag
 • Samhold og toleranse
 • Likeverd/likestilling
 • Omsorg i lek og læring
 • Hver enkelt elev skal bli sett og hørt ut ifra sine evner og behov